Állami támogatás  |  Letöltések  |  Galéria  |  Fórum  |  Partnerek  |  Kapcsolat  |  Impresszum
Ma 2018. július 17. kedd, napja van.
Termékkereső:
Termékkereső:
    Termékajánló
RH-Sound S-EQ215A
30.000,- Ft
RH-Sound SA3-66R álmennyezeti hangsugárzók
4.690,- Ft
INVOLIGHT - VENTUS S 2in1 Ledes Fényeffekt (Raktáron)
16.900,- Ft
    Legfrissebb termékek
Vonyx VXA-3000 végfok erősítő 2x1500w Bridge: 1x3000w (Rendelhető)
79.000,- Ft
Vonyx VXA-2000 végfok erősítő 2x1000w Bridge: 1x2000w (Rendelhető)
67.000,- Ft
Vonyx VXA-1500 végfok erősítő 2x750w Bridge: 1x1500w (Rendelhető)
60.000,- Ft
    Hírek, akciók
RH-Sound

Díjtalan Kiszállítás Mind...

Ünnepi Nyitva Tartás

Szabadság

Új Évi Akció A Flash Rend...

Új Évi Akció A Flash Rend...

Új Évi Akció A Flash Rend...

Év Végi Akció A Flash Ren...

    Facebook

 Impresszum
      Jognyilatkozat, kárfelelősség kizárása  
 • A honlapon található információk nem tekinthetőek hivatalos ajánlattételnek, kizárólagosan csak a tájékoztatást szolgálják.
  Az információ megváltoztatása vagy aktualizálása előzetes értesítés nélkül is lehetséges, és tartalmazhat technikai pontatlanságokat.
 • Az oldalon közölt tartalmak nagyrészben saját szellemi termékek, részben viszont harmadik személyek szellemi alkotását tartalmazzák. Utóbbi esetén a honlapon minden esetben megjelöljük az idézett szöveg forrását. Amennyiben a honlapon közzétett írás egyes részei forrásmegjelölést nem tartalmaznak, úgy az saját szellemi alkotásnak tekintendő, és mint ilyen, teljes körű szerzői jogi védelmet élvez.
 • Ezúton hozzájárulásunkat adjuk a közzétett szellemi termékeink idézéséhez, az általános törvényi követelmények teljesítésén kívül a Flash Electronic név és a http://www.flashelectronic.hu URL megjelölés feltüntetése esetén. Ha bárki az idézésen túl valamely szellemi alkotásunkat teljes terjedelemben kívánná átvenni, úgy köteles ehhez a szerző(k) előzetes hozzájárulását beszerezni. Fenti szabályozás értelemszerűen kiterjed az általunk esetlegesen kiküldött hírlevelek tartalmára is.
 • A Flash Electronic nem vállal garanciát a honlap tartalmának pontosságáért vagy teljességéért. Kifejezetten visszautasítja a felelősséget a honlapon esetlegesen megjelenő hiba vagy hiányosság miatt, ill. a honlap használatából adódó károk miatt.
 • A honlapon található mindennemű anyag a szerzői jog védelme alá esik, felhasználni bármilyen célra csak a Flash Electronic engedélyével lehet.
 • Weboldalunk használata azt jelenti, hogy elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket.
        Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat  
 • A Flash Electronic által működtetett weboldal a felhasználók önszántukból beírt adatait tárolja. Más egyéb jellegű, az azonosításra felhasználható adatot nem tárol.
 • A Flash Electronic weboldalát bárki szabadon böngészheti.
 • A honlapunkra regisztrált felhasználók adatait a Flash Electronic önszántából harmadik félnek nem adja át, az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
 • Bár rendszerünk védett külső támadásokkal szemben, azonban teljes körű garanciát nem tudunk vállalni az adatok hozzáférhetetlenségével kapcsolatban.
 • Az oldal bizonyos esetekben anonim módon rögzítheti a látogatás adatait. Ezekkel az adatokkal a Flash Electronic fokozza az oldal működésének hatékonyságát, elemzi az aktuális trendeket és felügyeli az oldalt.
 • A hírlevél-rendszerünkre regisztráltak adatait a 2008. évi XLVIII. Gazdasági reklámtörvény 6.§ és 43.§ szerint kezeljük. Ennek értelmében a hírlevél-szolgáltatásra regisztrálóknak kötelező megadniuk nevüket és lakcímüket is. Ennek hiányában a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére történő regisztrációjukat nem áll módunkban elfogadni.
 •       Jogi idézés  
    Az 1999.évi. LXXVI. Törvény Szerzői jogokról
  36.§.(1) bekezdése, amely a következőképpen szól:
  "36. § (1) Tény- és híranyagot tartalmazó közlemények - a forrás megjelölésével - szabadon átvehetők. Nyilvános tárgyalások és beszédek tartalma szabadon felhasználható, de az oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, továbbá a szórakoztatás céljából tartott előadások felhasználásához, valamint beszédek gyűjteményes kiadásához a szerző hozzájárulása szükséges."

    A 2008.évi. XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  6.§., amely a következőképpen szól:
  "6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
  (2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon teheti, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és lakcímét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölheti - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
  (3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.
  (4) A postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott címzett reklámküldeményben reklám természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.
  (5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
  (6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
  (7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti esetben - ebből a célból a reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.
  (8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését."
  43.§., amely a következőképpen szól:
  "43. § (1) Az e törvény hatálybalépését megelőzően a Katv. 21. §-a szerinti tilalmi listán szereplő személyeket a Katv. e törvénnyel módosított 21. §-a szerinti tilalmi listán tovább kell szerepeltetni.
  (2) A 6. § (1) bekezdésétől eltérően az e törvény hatálybalépését megelőzően a közvetlen üzletszerzi szerv, illetve az általa az adatok kezelésére, átvételére a Katv.-vel összhangban megbízott szerv által kezelt közvetlen üzletszerzési listán szereplő természetes személy érintettek részére előzetes és kifejezett hozzájárulásuk nélkül 2009. május 31-ig lehet közvetlen üzletszerzés módszerével - az Ektv. szerinti elektronikus hirdetés kivételével - reklámot tartalmazó küldeményt küldeni. Ha az érintett 2009. május 31-ig nem tett a 6. § (1) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozatot, adatai közvetlen üzletszerzési célból a továbbiakban nem kezelhetik, azokat törölni kell.
  (3) A 6. §-tól eltérően, a vállalkozás - ha az érintett személy kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címéhez egy áru értékesítése során jogszerűen jutott hozzá -, ugyanez a vállalkozás 2009. május 31-ig felhasználhatja ezeket az adatokat saját hasonló áruinak reklámozása céljából elektronikus hirdetés küldésére. Ez esetben biztosítani kell, hogy a reklám címzettje az elektronikus hirdetés megküldését ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül megtilthassa. A megtiltás lehetőségére egyértelműen és feltűnő módon fel kell hívni az érintett személy figyelmét mind a kapcsolattartói adatok gyűjtésekor, mind a későbbiekben, az egyes elektronikus hirdetések megküldésekor.
  (4) A közvetlen üzletszerző szerv az érintett személynek az e törvény hatálybalépését követő első alkalommal történő megkeresése során, de legkésőbb 2009. május 31-ig köteles a közvetlen üzletszerzési listán szereplő érintett természetes személyeket - a 6. § (7) bekezdése szerinti tartalommal - tájékoztatni a postai címzett reklámküldemények küldésének a 6. § (4) bekezdése szerinti megtiltása lehetőségéről."

        Általános információk  
    A Flash Electronic által létrehozott és üzemeltetett internetes áruházra vonatkozó általános információk:

     Szolgáltató adatai:
  • Üzemeltető: Flash Electronic tiszafüredi üzlete
  • Tulajdonos: Szabó Tivadar e.v.
  • Székhelye: 5350 Tiszafüred, Vadász út 24.
  • Üzlet címe: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 39.
  • Tel./Fax: 06-59/350-581
  • Mobil: 06-20/946-46-10
  • Adóigazgatási azonosítószám: 52253577-2-36
  • Bankszámlaszám: OTP 11745059-20004264
  • Vállalkozói engedély száma: ES-613264
     Szállító adatai (futárszolgálat):
  • Cég megnevezése: DPD Hungária Kft.
  • Cég székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép. Fsz. 72.
  • Tel.: 06-1/501-62-00, 06-40/100-373
  • Fax: 06-1/501-62-14
  • E-Mail: dpd@dpd.hu
  • Weboldal: www.dpd.net

      Ügyfélközpont
  Felhasználónév:
  Jelszó:
  Elfelejtettem a jelszavamat
      Állami támogatás
      Hírlevél szolgálat
  Név:
  Lakcím:
  E-mail cím:
  Igénylés  Lemondás
      Szavazás
  Mi az Ön véleménye megújult weboldalunkról?
  Ez igen! Tetszik!
  Nem rossz...
  Van még mit javítani rajta
  A régi jobb volt
  Szavazás eredménye
      Statisztika

  Látogatók száma:
    A mai napon: 3712
    Összesen: 6388343

  Jelenleg Online:
    0 regisztrált felhasználó és
    809 vendég

  Kliens információk:
    IP-cím: 54.92.170.149
    Op.rendszer:
    Böngésző:
    Felbontás: x

      Hirdetések, partnerek
  Főoldal  :  WEBÁRUHÁZ  :  Állami támogatás  :  Használt  :  Rendezvénytechnika  :  Fórum  :  Kapcsolat  :  Impresszum